My Cart

Close

Sign-up &

save 15% on next order

learn more

Free shipping from €65,-

(within the Netherlands)

Shop Now!

Tips for jewelry care

Learn more

TERMS & CONDITIONS

TERMS & CONDITIONS

 

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Yallingup Designs zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Tenzij Yallingup Designs zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Yallingup Designs zijn vrijblijvend en Yallingup Designs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Yallingup Designs. Yallingup Designs is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Yallingup Designs dit mede binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

3.2 Voor verzending binnen Nederland brengen wij €3,95 in rekening. Voor verzending binnen Europa €9,50 en rest van de wereld €16,95.

3.3 Betaling kan geschieden door middel van iDEAL, PAYPAL of Creditcard (Mastercard, Visa en American Express), doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor deze online betalingen worden géén extra kosten berekend. Na betaling ontvangt u via email een bevestiging met daarin een overzicht van de producten, de kosten en het betaalde bedrag.

Artikel 4. Levering

4.1 Bestellingen worden binnen 2 tot 5 werkdagen verzonden. Na ontvangst van de betaling sturen wij via Post-NL het pakketje naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. De kosten voor het verzenden komen voor rekening van de klant. Na verzending ontvangt de klant een track & trace code om de bestelling te volgen. Yallingup Designs kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor poststukken die niet zijn aangekomen.

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 5. Reclamaties en retourzending

5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u het binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour melden op onze website. Indien binnen deze termijn door Yallingup Designs geen schriftelijke reclamaties zijn ontvangen, wordt Yallingup Designs geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

5.2 Yallingup Designs maakt gebruik van natuurlijke materialen, zoals schelp, steen, glas, leer, DQ –metaal, sterling silver en gold-filled. Echter, chemische producten (bijvoorbeeld parfum of zeep) kunnen de PH-waarde van de huid zodanig beïnvloeden dat dit kan leiden tot verkleuring van het sieraad. Verwijder dus altijd het sieraad bij het wassen, zwemmen of aanbrengen van verzorgingsproducten op de huid om de kwaliteit van het sieraad goed te houden.  Verkleuring, schade of breuk door onzorgvuldig gebruik worden niet gedekt door de officiële garantie van Yallingup Designs. Natuurlijke materialen kunnen varieren in vorm en kleur.

5.3 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen het product ongedragen en niet beschadigd, zonder opgaaf van reden te retourneren aan Yallingup Designs. Indien het product omwille van schade of een defect niet aan uw verwachtingen voldoet, is het aan Yallingup Designs om te besluiten om over te gaan tot eventuele restitutie van de verzendkosten. Yallingup Designs zal in dat geval binnen 30 dagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten (indien via iDEAL is betaald) dan wel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven. In beide gevallen, indien van toepassing, onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten. Deze verzendkosten worden beschouwd als vergoeding voor retour zenden.

5.4 Voor alle producten van Yallingup Designs geldt een garantie tot een maand na de datum van aankoop voor consumenten met betrekking eventuele fabrikage fouten. Yallingup Designs zal na ontvangst de sieraden beoordelen of er sprake is van een fabrikagefout of onzorgvuldig gebruik. In het geval van een fabrikagefout zal Yallingup Designs de fout herstellen door een reparatie aan te bieden, of het product te vervangen door een nieuw product of een vervangend product indien een item niet meer op voorraad is.

5.5 De garantie is alleen van toepassing indien een originele aankoopbon van de webshop (winkel )overlegd kan worden. De garantie vervalt wanneer er sprake is van schade door onzorgvuldig gebruik. De beoordeling hiervan is aan Yallingup Designs.

5.5 In het geval van oorbellen, dient altijd het hele paar retour gezonden te worden aangezien bij eventuele vervanging het hele paar wordt vervangen.

Artikel 6. Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Houd er rekening mee dat de kosten en de verantwoordelijkheid voor het retourzenden voor uw rekening zijn. We raden u aan om retourzendingen te voorzien van een Track & Trace code omdat wij niet verantwoordelijk zijn als het pakket kwijt raakt. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@yallingupdesigns.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Yallingup Designs en van het personeel en de producten van Yallingup Designs voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Yallingup Designs is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

7.2 Yallingup Designs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Yallingup Designs.

7.3 Iedere aansprakelijkheid van Yallingup Designs jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Yallingup Designs verschuldigd is.

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Yallingup Designs, dan wel tussen Yallingup Designs en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Yallingup Designs, is Yallingup Designs niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Yallingup Designs.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Yallingup Designs heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Yallingup Designs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Yallingup Designs kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Yallingup Designs bij bestelling opgave doet van een adres, is Yallingup Designs gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Yallingup Designs schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Yallingup Designs gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Yallingup Designs deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Yallingup Designs in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Yallingup Designs vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Yallingup Designs is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Yallingup Designs

Eindenhoutstraat 11

2012 MH, Haarlem, The Netherlands

T: +31 6 82 72 94 40

E: info@yallingupdesigns.com

KVK: 68289391

BTW: NL165314266B01

ABNAMRO: 247238848

IBAN: NL09ABNA0247238848